เกี่ยวกับเรา

About us

MIT (มิตร) คือ เพื่อนที่คอยดูแลลูกค้า เริ่มตั้งแต่ให้คําปรึกษาก่อนการซื้อผลิตภัณฑ์ และแนะนําถึงความจําเป็นที่พอดีกับความต้องการของลูกค้า โดยจัดหาเครื่องตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรุ่น,ความสามารถ และงบประมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังให้บริการและดูแลผลิตภัณฑ์ของลูกค้าซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของ MIT เอง นอกจากนี้หากลูกค้าต้องการให้จัดหา หรือทําอุปกรณ์ทดแทน หรือต้องการอุปกรณ์พิเศษ ผลิตตามแบบ หรือให้ออกแบบให้ MIT สามารถทําได้ตามคุณสมบัติและตามที่มาตรฐานกําหนดไว้และเสนอในราคาที่ยุติธรรม เพราะเราคือ MIT = We are friends.

We are friends.

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา MIT ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการจากฐานลูกค้าเดิม ซึ่ง MIT มีความคิดว่าลูกค้าคือเพื่อนที่มีความสําคัญ เราจึงเน้นในเรื่องความพึงพอใจและมิตรภาพที่ยั่งยืน ดังนั้น MIT จึงพยายามมีการปรับปรุงวิธีการทํางานให้ยืดหยุ่นและยังคงความสามารถ เพื่อให้เพื่อนของเราประทับใจให้ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ด้วยทีมงานที่มีองค์ความรู้, มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์

ผลิตเครื่องมือตามที่ต้องการ

นอกจากนี้ MIT ยังสามารถผลิต ชิ้นส่วนตามแบบที่ลูกค้าต้องการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย
เครื่องจักรที่ทันสมัย และสามารถแก้ไขอุปกรณ์ที่เสียหายซึ่งมีราคาสูงมากแต่จําหน่ายในราคายุติธรรม และสามารถทําได้รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อใหม่จากผู้ผลิต

จำหน่าย บริการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องทดสอบต่าง ๆ

Partnership

Our Customer