ผลงาน

Portfolio

Calibration

MIT มีความพร้อมในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยบุคลากรนั้นได้รับการฝึกอบรม และผ่านหลักสูตรช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด และช่างสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ ซึ่งมีความเข้าใจในกระบวนการสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐาน 17025 เป็นอย่างดี ทั้งนี้ MIT ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและ Auditor ตลอดจนผู้มีประสบการณ์จากสถาบันมาตรวิทยา (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด

ผลงานของเรา